حضور ابتکار پس از دو ساعت در جمع معترضین محیط زیست