ورمزیار: قلعه‌نویی با برخی بازیکنان مماشات می‌کند/ داربی 80 برای استقلال است