هر گونه ساخت و ساز در اطراف قلعه ضحاک هشترود ممنوع است