توهین و فریادهای تحلیلگر سعودی در مناظره با کارشناس ایرانی+فیلم