حساسیت بازی لیگ قهرمانان، نظم فرودگاه مونیخ را به هم ریخت!