رئیس‌جمهور شیلی ۹ نفر از اعضای کابینه خود را برکنار کرد