حضور مکرر یک مدیر کل در شهرستانهای هدف/استفاده از سمت های دولتی برای حضور در مجلس