برخی کاندیداها از بودجه دولتی استفاده می کنند/ مخالفت با تئوری انتخاباتی آیت الله مصباح