عراقچی: درخصوص بخش قابل توجهی از متن توافق شده است