کميسيون انتخابات افغانستان ۸۰۰‌کارمند خود را اخراج کرد