به خاطر هواداران، دربی همیشه حساس است | نباید گول وضعیت حال حاضر حریف را بخوریم