سفیر جدید بلغارستان تصویر قدیمی رهبر انقلاب را به روحانی نشان داد