معرفی فرهنگ غنی آذربایجان با برگزاری جشنواره بین المللی شهریار