20 درصد اعضای هیات علمی علوم پزشکی همدان از خانواده ایثارگران هستند