بی توجهی به مطالعات ژئومکانیک، منشاء عمده ترین مشکلات میادین نفتی