دستبرد مسلحانه به بانک صادرات مشهد/ سارق از محل گریخت