مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت: 40 میلیارد تن، ذخیره قطعی معدنی در ایران داریم