بهزادی: توجه ویژه ای به رجبی خواهیم داشت/دوران نقاهت را بدون استرس سپری کند