سفیر سنگال: ارتباط ایران و آفریقا از طریق کتاب افزایش می یابد