معاون فرماندار: 14 میلیارد ریال به دهیاری های چرداول اختصاص یافت