کشتي نجات با ۲۵۰۰ تن کمک بشر دوستانه و ۴۵ امدادگر و داوطلب عازم يمن شد