کی روش به دنبال برگزاری بازی دوستانه با یک تیم آفریقایی