بلومبرگ: نظام تحریم‌های ایران با ورود هواپیمای جدید به ایران فروپاشید