برپایی غرفه 2000 شهید افغانستانی جنگ تحمیلی در نمایشگاه کتاب