بخشنامه دانشگاه آزاد بدون توجه به قوانین بالادستی تنظیم شده است