تجمع علما، روحانیون و طلاب در محکومیت حکم اعدام شیخ نمر