سرنوشت خلیفه داعش و جانشین موقت‌اش از نگاه دیلی بیست