کفاشیان: کی‌روش نه تنها دلسرد نشده، بلکه مصمم‌تر هم شده است