مقام مسوول: تفاهم، حلقه مفقوده خانواده های امروزی است