پايداري کليد زد/لاريجاني ناجي مذاکرات در پارلمان مي شود