گزارش یک روزنامه صهیونیستی از طرح انگلیس برای تجزیه ایران