گردش در تاریخی ۱۲ هزار ساله/ از صورت زغالی«میرملاس»تا«شیرز» فریبا