سازمان‌های بین‌المللی بمباران هوایی شدید علیه صعده یمن را محکوم کردند