امیدی: با تقوا و توکل به خدا نمی توان کشور را اداره کرد؛ باید کشورداری را از دیگر کشورها یاد بگیریم/ نص