هزینه ۱۱۲ میلیارد تومانی دولت برای دانش آموزان افغان