ابهام 70 میلیاردی در سازمان لیگ؛ آقای تاج یا شفاف ...