تمرين کاهش ديوار تعرفه ها براي کشورهاي عضو اکو قبل از ورود به WTO / تشريح همايش شوراي گفت و گو