بزرگداشت یاد «حسین احمدی سخا» با نمایش پوسترهای «تا قاف»