رئیس‌جمهور شیلی 9 نفر از اعضای کابینه خود را برکنار کرد