نامه پزشک جنجالی داعش به دست اندرکاران سلامت استرالیا/ پزشک داعش عاشق زن و تیراندازی است