عکس دار کردن دفترچه تأمین اجتماعی کودکان بالای دو سال الزامی است