کرار: دائماً در حمله بودیم!/ در دربي كار مهمي انجام مي‌دهم