تنیس بازان برتر دور سوم مسابقات منطقه ای به میزبانی همدان مشخص شدند