فاصله اندک قیمت تولید خودروی داخلی و وارداتی/برای بازار ۴۰۰ میلیو نفری منطقه برنامه‌ریزی کنیم