شهردار تهران: همراه‌‌سراها در کنار بیمارستان‌‌هاى قلب پایتخت ساخته مى‌‌شود