نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا، جریان‌های غربی را منفعل کرده است/ جهان استکبار، در مقابل اسلام