نقش ویژه بانک صنعت و معدن در توسعه طرح‌ های زیربنایی