تمرکزمان روی کسب تجربه و بهبود شرایط تیم‌های پایه است