حضور بیش از ۷۶ هزار طرح در جشنواره جابر ابن حیان آذربایجان شرقی