کسب مدال فیلدز توسط میرزا خانی، جامعه ریاضی جهان را مشعوف کرد